این کتاب در نشر خیام زیر چاپ است و بسیار زود قابل دسترس خواهد بود

unsplash